หน้าแรก      l      นโยบาย      l      บริการ      l      ลิงค์      l      ติดต่อ
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
LINK
 
 

รับทำบัญชี (Bookkeeping)

       บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด กฎหมายกำหนดให้นิติบุคคลต้องมี " ผู้จัดทำบัญชี" อย่างน้อยแห่งละ 1 คน
ในการรับผิดชอบการทำบัญชี


วัตถุประสงค์การจัดทำบัญชี


    •  เสริมสร้างระบบบัญชี และระบบภายในของบริษัทให้มีความเข้มแข็ง
    •  จัดทำบัญชีให้ถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชี พรบ.การบัญชี ที่ประมวลรัษฏากรกำหนด
    •  จัดทำงบการเงินได้ถูกต้อง น่าเชื่อถือ นำส่งได้ตรงต่อเวลา ประหยัดภาษี และลดความเสี่ยงจากการถูก
        กรมสรรพากรตรวจสอบและเรียกเก็บภาษีเพิ่มภายหลังบริการด้านบัญชีการเงิน     

    1. ให้คำปรึกษาและคำแนะนำในระบบเอกสาร การควบคุมภายใน และงานด้านระบบบัญชีของกิจการ
    2. ยื่นเรื่องเป็นผู้ทำบัญชีของบริษัทตามระเบียบที่กฎหมายกำหนด
    3. วิเคราะห์รายการเอกสารสำหรับการจัดทำบัญชีรายได้ บัญชีรายจ่าย รวมถึงการปรับปรุงบัญชี เช่น ใบส่งของ
       ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน เอกสารรับชำระหนี้ เอกสารนำฝากธนาคาร การบันทึกค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
    4. จัดทำบัญชีด้วย software สำเร็จรูปที่กรมสรรพากรรับรองล่าสุด , จัดทำบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี
    5. จัดทำสมุดบัญชีต่างๆ ตามที่กฏหมายกำหนดให้ครบถ้วน ได้แก่ สมุดเงินฝากแบงค์ สมุดรายวันซื้อ-ขาย
       สมุดรายวันรับ-จ่าย สมุดรายวันทั่วไป สมุดบัญชีแยกประเภท สมุดเงินสด
    6. ปิดงบการเงิน อัพเดตข้อมูลทุกเดือน เพื่อให้ผู้ประกอบการมีข้อมูลในการตัดสินใจทางธุรกิจ
       และวางแผนภาษีได้ทันท่วงที
    7. จัดเตรียมงบการเงินและรายละเอียดประกอบงบการเงินประจำปี ได้แก่
        - งบกระทบยอดเงินฝากทุกบัญชี ( Bank Reconcile)
        - ทะเบียนทรัพย์สินและทะเบียนค่าเสื่อมราคา ( Fixed Assets Register)
        - ข้อมูลลูกหนี้-เจ้าหนี้รายตัวคงเหลือ ณ วันสิ้นปี


 
 
 
Copyright © 2009 บริษัทโสดาธุรกิจและการบัญชีจำกัด WWW.SODAACCOUNTING.COM. All rights reserved.
199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel : 02-5776618-21, 081-8072794   Email : service@SODAaccounting.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร