หน้าแรก      l      นโยบาย      l      บริการ      l      ลิงค์      l      ติดต่อ
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
LINK
 
 

บริการด้านกฎหมาย

    • คดีที่ดินและคดีขับไล่
    • คดีครอบครัวและผู้เยาว์
    • คดีแพ่ง
    • คดีอาญา
    • บังคับคดี
    • คดีแรงงาน


ขอบเขตการทำงานของสำนักงาน

1. รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

2. รับปรึกษาคดีความ / ปรึกษาที่สำนักกฎหมาย / ปรึกษาทางโทรศัพท์ / ปรึกษานอกสถานที่

3. รับปรึกษานิติกรรมสัญญา / ร่างนิติกรรมสัญญา / ตรวจสอบความถูกต้องของนิติกรรมสัญญา

4. รับปรึกษาดำเนินการจดทะเบียนการค้าและพาณิชย์ ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า มูลนิธิ สมาคม ฯลฯ

5. ดำเนินการในการทำพินัยกรรม จัดการมรดก รวมทั้งรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ ตามพินัยกรรม

6. ปรึกษาการดำเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมอันเกี่ยวกับ อสังหาริมทรัพย์ เช่น จดทะเบียน
    จำนอง ขายฝาก ภาระจำยอม ฯลฯ

7. เป็นที่ปรึกษากฎหมายโครงการเกี่ยวกับธุรกิจ การลงทุนทางการค้า และอุตสาหกรรม

8. เป็นที่ปรึกษากฎหมายแก่บริษัทห้างหุ้นส่วนมูลนิธิสมาคมและนิติบุคคลประเภทต่าง ๆ

9. รับปรึกษาและแก้ไขเกี่ยวกับการละเมิดคดีรถชน ก่อนถึงขั้นตอนการดำเนินการในศาล เช่น เจรจา ต่อรองค่า
    เสียหายที่เกิดขึ้น

10. ดำเนินการปรึกษาเจรจาต่อรองร่วม เพื่อระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้น

11. ดำเนินการจัดอบรม สัมมนา เผยแพร่ความรู้ทางด้านข้อมูลข่าวสารทางด้านกฎหมาย เช่น กฎหมายธุรกิจ กฎหมาย
     แรงงาน กฎหมายภาษีอากร กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ


กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ

    • พรบ.วิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547
    • พรบ.การบัญชี พ.ศ. 2543
    • พรบ.ผู้สอบบัญชี พ.ศ. 2505 (ยกเลิกไม่ใช้แล้ว)
    • ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยหุ้นส่วนบริษัท
    • พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535
    • พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับที่ 2)
    • พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (หมวด 2 ส่วนที่ 5 หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชี)
    • ประมวลรัษฏากร
    • กฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
       - พรบ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520
       - พรบ.เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534
       - พรบ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537
       - พรบ.สิทธิบัตร พ.ศ. 2522
       - ข้อบังคับและประกาศของสภาวิชาชีพบัญชี

 
 
 
Copyright © 2009 บริษัทโสดาธุรกิจและการบัญชีจำกัด WWW.SODAACCOUNTING.COM. All rights reserved.
199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel : 02-5776618-21, 081-8072794   Email : service@SODAaccounting.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร