หน้าแรก      l      นโยบาย      l      บริการ      l      ลิงค์      l      ติดต่อ
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
LINK
 
 

จดทะเบียนบริษัท

         เนื่องจากการติดต่อกับทางราชการ มักมีระเบียบขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน เราขอเสนองานบริการ
ด้านจดทะเบียน ทั่วกรุงเทพและปริมณฑล  สามารถจัดส่งพนักงานรับส่งเอกสารและ จดทะเบียนให้ท่านได้
อย่างรวดเร็ว      บริษัท โสดา ธุรกิจและการบัญชี จำกัด เป็นผู้นำเสนอสาระ ความรู้ ข่าวสารในด้านบัญชี
ตรวจสอบบัญชี ภาษีอากร กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจ ตลอดจนบริการรับทำบัญชี ตรวจสอบ
บัญชี จดทะเบียน นิติบุคคลทุกชนิด สร้างสรรค์บริการที่มีคุณภาพ ในราคาสมเหตุสมผลวัตถุประสงค์การจดทะเบียน

         หากนิติบุคคลใด ๆ ต้องการแก้ไขรายการใด ๆ ที่เคยจดทะเบียนไว้เป็นอย่างอื่น ไม่ว่าจะเป็นการขอ
จดทะเบียนเพิ่มเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือประสงค์จะขอเลิกกิจการ จะต้องดำเนินตามขั้นตอนที่กฎหมาย
กำหนดไว้ เพื่อให้ทางราชการสามารถบริหารจัดการข้อมูลนิติบุคคล  และอัพเดตรายการต่าง ๆ ได้อย่างถูก
ต้องตลอดเวลา


บริการจดทะเบียนที่ให้บริการ

                • จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทจำกัด / ห้างหุ้นส่วนจำกัด, จดทะเบียนคณะบุคคล, จดทะเบียนห้างร้านค้า
และจดทะเบียนพานิชย์
    • จดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลง เช่น แก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการ, เปลี่ยนที่ตั้งสำนักงาน, เพิ่ม ทุน/ลดทุน ฯลฯ
    • จดทะเบียนแจ้งเลิกประกอบกิจการ บริษัทจำกัด, ห้างหุ้นส่วนจำกัด, ร้านค้า, คณะบุคคล, ภาษีมูลค่าเพิ่ม
       และเสร็จการชำระบัญชี
    • ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษีฯ ของ บุคคลธรรมดา, คณะบุคคล, หรือนิติบุคคล
    • จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม , ภาษีธุรกิจเฉพาะยื่นแบบทาง Internet ฯลฯ
    • แจ้งการเปลี่ยนแปลงภาษีต่าง ๆ ต่อกรมสรรพากร เช่น แจ้งย้ายเข้า - ออก, ย้ายที่อยู่, แจ้งเปลี่ยน ชื่อหรือ
      เปลี่ยนลักษณะการประกอบธุรกิจ ฯลฯ
    • ขึ้นทะเบียนประกันสังคม : นายจ้าง, ลูกจ้าง, แจ้งการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ต่อ สำนักงานประกันสังคม
    • จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า, ขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และวีซ่า (Visa)
    • ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว, ต่อใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าว
    • รับว่าความทั่วราชอาณาจักร, ให้คำปรึกษาคดีความ, การทำนิติกรรมสัญญาต่างๆ
    • ให้คำปรึกษาด้านการจดทะเบียน และคดีความ ฟรี


อัตราค่าบริการ
(ไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ ของราชการ)

1.

จดทะเบียนบริษัท
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งบริคณห์สนธิและจดตั้งบริษัท
   ฟรี!   ขอมีเลขผู้เสียภาษีฯของบริษัท, และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม, จัดทำใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้น,
            คู่มืองานบัญชี-ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่

5,000 บาท

2.

จดทะเบียนตั้งห้างหุ้นส่วนฯ
- บริการจองชื่อนิติบุคคล
- บริการจัดเตรียมแบบฟอร์มจดทะเบียน
- บริการจดทะเบียนจัดตั้งห้างฯ
   ฟรี!   ขอมีเลขผู้เสียภาษีอากรของห้างฯ , และจดภาษีมูลค่าเพิ่ม ,
            คู่มืองานบัญชี-ภาษีอากรสำหรับผู้ประกอบการใหม่

3,500 บาท

3.

จดเปลี่ยนแปลง กรมพัฒนาธุรกิจฯ เช่น จดเปลี่ยนแปลงที่อยู่ , แก้ไขกรรมการ
เข้าออก, เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ, วัตถุประสงค์, รายชื่อผู้ถือหุ้น, เพิ่มทุน

3,000 บาท

4.

จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนร้านค้า คณะบุคคล

2,000 บาท

5.

ขอมีเลขผู้เสียภาษี และจดภาษีมูลค่าเพิ่มที่สรรพากร

2,000 บาท

6.

ขึ้นทะเบียนประกันสังคม

2,000 บาท

7.

จดเปลี่ยนแปลงสรรพากร เช่น แจ้งเปลี่ยนชื่อ , ที่อยู่สถานประกอบการ , เพิ่ม(ลด)สาขา , เปลี่ยนประเภทการประกอบกิจการ ฯลฯ

2,000 บาท

8.

จดเลิกกิจการและชำระบัญชี

12,000 บาท

9.

จดทะเบียนขอเลขผู้เสียภาษี/คณะบุคคล(Online)

500 บาท


 
 
 
Copyright © 2009 บริษัทโสดาธุรกิจและการบัญชีจำกัด WWW.SODAACCOUNTING.COM. All rights reserved.
199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel : 02-5776618-21, 081-8072794   Email : service@SODAaccounting.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร