หน้าแรก      l      นโยบาย      l      บริการ      l      ลิงค์      l      ติดต่อ
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
»
 
 
LINK
 
 

รับยื่นภาษี


กรณีนิติบุคคล

1.จัดทำแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงาน มาตรา 40(1) และภาษีหัก ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด. 1,3,53)
   ต่อกรมสรรพากร
2.จัดทำแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ. 30, 36) ต่อกรมสรรพากร
3.จัดแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีธุรกิจเฉพาะ(ภ.ธ.40)
4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
5.จัดทำประมาณการและคำนวณภาษีเงินได้ประจำปี พร้อมจัดทำและนำส่งแบบ ภ.ง.ด. 50, 51 ต่อกรมสรรพากร
6.จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด. 1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร


กรณีบุคคล(ร้านค้า)

1.จัดทำแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีเงินได้พนักงานมาตรา 40 (1)(ภ.ง.ด. 1) ต่อกรมสรรพากร
2.จัดทำแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ.30) ต่อกรมสรรพากร
3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย
4.จัดทำแบบยื่นและนำส่งแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากลางปี (ภ.ง.ด.90, 94)
5.จัดทำรายงานสรุปเงินเดือนประจำปี (ภ.ง.ด. 1ก) และยื่นต่อกรมสรรพากร


แบบฟอร์มภาษี

    • หนังสือรับรองการหักภาษี
    • รวมแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
       - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
       - ภาษีเงินได้นิติบุคคล
       - ภาษีมูลค่าเพิ่ม
       - ภาษีธุรกิจเฉพาะ
       - ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
       - อากรแสตมป
    • แบบคำร้อง/คำขออื่นๆ ของกรมสรรพากร
    • แบบฟอร์มTA
      หนังสือรับรองการหักลดหย่อนค่าอุปการะเลี้ยงดูบิดามารดา (คลิ๊กที่ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)


ภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร

ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ประกาศกระทรวงการคลัง
ภาษีเงินได้นิติบุคคล ประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
ภาษีมูลค่าเพิ่ม คำสั่งกรมสรรพากร
ภาษีธุรกิจเฉพาะ ประกาศกรมสรรพากร
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ข้อหารือภาษีอากร
อากรแสตมป คำพิพากษาฏีกา
พระราชกฤษฏีกา คำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยภาษีอากร
กฏกระทรวง กฏหมายออกใหม่


 
 
 
Copyright © 2009 บริษัทโสดาธุรกิจและการบัญชีจำกัด WWW.SODAACCOUNTING.COM. All rights reserved.
199/174-5 หมู่ที่ 4 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
Tel : 02-5776618-21, 081-8072794   Email : service@SODAaccounting.com
สำนักงานบัญชี บริการ : รับทำบัญชี, จดทะเบียนบริษัท, ตรวจสอบบัญชี, เครื่องหมายการค้า ครบวงจร